Regulamin

Boszkowo jest idealnym miejscem, by przenocować tanio, komfortowo i wśród pięknej przyrody.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKÓW LETNISKOWYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „U KACZMARKÓW”

 

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są jedynie osoby wskazane przy rejestracji. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a ich pobyt w ośrodku jest możliwy tylko pod opieką dorosłych.
 3. Rezerwację uważa się za dokonaną w chwili wpłacenia zadatku wynoszącego 30% ceny. W chwili wpłaty zadatku umowę uważa się za zawartą. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji.
 4. Uzgodnioną rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na konto:

Firma Rozrywkowa Fliper Robert Kaczmarek

51 1020 4144 0000 6302 0125 8227

kwotę zadatku, o którym mowa w pkt 3.

Brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji.

 1. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on powyższy regulamin.
 2. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
 3. Ośrodek nie akceptuje przebywania zwierząt na terenie obiektu.
 4. Dzieci w wieku do 3 lat przebywają na terenie Ośrodka bez opłat pod warunkiem  posiadania własnego łóżeczka turystycznego.
 5. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 7. W przypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania pracownikowi Ośrodka w dniu poprzedzającym zakończenie doby hotelowej. Pobyt zostanie przedłużony pod warunkiem, że Ośrodek posiada możliwość przedłużenia zakwaterowania.
 8. Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł za domek, wpłacana w momencie odbioru kluczy, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu. Kaucja może być umniejszona o koszt strat spowodowanych w domku przez Gości.
 9. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą znajdującą się w każdym domku. W przypadku stwierdzenia różnic, należy ten fakt zgłosić w ciągu pierwszejgodziny pobytu.
 10. Goście nie mogą przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 11. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 12. Liczba osób w domkach nie może przekraczać dopuszczalnej liczby miejsc noclegowych.
 13. Za zgubienie kluczy do domku letniskowego, Klient ponosi opłatę w wysokości 100 zł.
 14. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/ mienia prosimy Gości o poinformowanie pracownika Ośrodka, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w wymianę/naprawę zostanie naliczona wg cennika Ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 15. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań dzieci , zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 16. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac przed zamoczeniem i zabrudzeniem. W przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.
 17. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach 24:00-6:00. Korzystający z usług Ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.
 18. Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym, w związku z tym Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 19. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. W przypadku stwierdzenia palenia tytoniu w domkach, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 200 zł.
 20. Na terenie domków obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
 21. Ze względu na drewniana konstrukcję domków należy przestrzegać zasad przepisów. przeciwpożarowych. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru, nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych mogących powodować zagrożenie pożarowe. W przypadku umyślnego włączenia alarmu przeciwpożarowego, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 200zł, a także kosztami akcji pożarniczej, o ile włączenie to będzie nieuzasadnione lub powstałe z winy Gościa lub osób mu towarzyszących.
 22. Rozpalanie grilli możliwe tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę Ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów PPOŻ.
 23. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu znajduje się najbliższa gaśnica PPOŻ i jak ją się użytkuje.
 24. Obsługa Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Ośrodka przez Gości nieprzestrzegających Regulaminów- szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.
 25. Za dewastację domków, nieuprawnione używanie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążeni dodatkowymi kosztami.
 26. Przed opuszczeniem Ośrodka należy posprzątać domek, teren wokół niego, oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci. Rekompensata finansowana za niezastosowanie się do przepisu wynosi 50 zł, które pobrane zostanie z wpłaconej kaucji.
 27. Cena usług świadczonych przez Właściciela domków letniskowych  nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług Wynajmujący korzystają na własne ryzyko.Za doznane urazy, szkody, i zniszczone mienie (szkody spowodowane na zdrowiu, i majątku osoby trzeciej) również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 28. Jeśli wskutek wykroczenie przeciwko ciszy nocnej, Właściciel lub osoba odpowiedzialna zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy (bez zwrotu Śródków za niewykorzystany okres pobytu).
 29. Ośrodek nie odpowiada na wiadomości SMS, a wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane.
 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 31. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie. Ewentualnie spory między Właścicielem a Wynajmującym będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku  nieporozumienia- sądem właściwym będzie sąd siedziby Właściciela.

 

 

Życzymy miłego odpoczynku,

Robert i Lidia Kaczmarek